Byggeforeningens værdier

Posted by
|

 

I Byggeforeningen 1933 har Organisationsbestyrelsen og forretningsføreren, gennem de sidste år arbejdet med en organisatorisk udvikling.

Et særligt fokusområde er hvilke værdier som vi vil være kendt for.

Værdier /værdigrundlag er forventninger til ledelsens adfærd – hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed).

Værdier angår vores adfærd, dvs. handlinger og måder vi ønsker at være på. Målrettethed, orden, dialog og troværdighed er eksempler på værdier, der knytter sig til adfærd.

En organisations værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i organisationen, for dens beboere og personale og andre interessenter. Værdierne gennemsyrer organisationen i alt – påvirker stille og usynligt den enkeltes adfærd.

Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse – eller i det mindste ikke uoverensstemmelse – mellem vedtagne værdier og bestyrelsens måde at arbejde på.

Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens mission. Mens missionen siger hvad vi skal, siger værdierne noget om måden, vi opfylder missionen på.

Værdigrundlaget er også knyttet til visionen – de skal være med til at sikre fælles fodslag på rejsen mod visionen.

Med afsæt i ovenstående har Byggeforeningen af 1933 udarbejdet et værdisæt for en fortsat god og konstruktiv udvikling til glæde og gavn for alle i Byggeforeningen 1933.

 

Formand

Knud Nielsen

 

 

 

 

Værdierne i Byggeforeningen af 1933

Godt bo-miljø

I byggeforeningen har vi den holdning, at det allervigtigste er, at medlemmerne er glade for deres boliger og trives godt – både i selve boligen og på fællesarealerne.

Et godt bo-miljø består derfor af flere ting, som vi har en række klare holdninger til – og planer for.

Fællesskab og godt udendørs miljø

I byggeforeningen arbejder vi aktivt for at skabe gode rammer for fællesskabet mellem beboerne.

Vi understøtter derfor beboernes forslag og idéer til frivillige projekter og sociale arrangementer, ligesom vi sørger for, at de forskellige regelsæt – eksempelvis husordenen – er så fleksible, at de både beskytter den enkelte beboers interesser og samtidig gør det muligt at pleje fællesskabet med arrangementer og lignende.

For at gøre det så attraktivt som muligt for beboerne at nyde fællesskabet også udenfor deres egen bolig, bruger vi hvert år en del ressourcer på vores fælles udendørs miljø og arbejder blandt andet på at fremme dyrelivet, have gode legearealer, sørge for variation i områdernes udseende og give mulighed for en række fællesaktiviteter som for eksempel spisning og hygge ved vores grillpladser.

Respekt for forskelligheder
I foreningen er vi mere end 1.000 beboere – og vi vil gerne skabe en rigtig god ramme for alle, også selvom vi godt ved, hvor forskellige vores ønsker, krav, værdier og behov er.

Vores tanke er, at der skal være plads til alle – og alle skal tage hensyn til hinanden.

Vi gør derfor vores bedste for at lytte til beboernes individuelle behov og ønsker. Og hvis det kan ske under hensyntagen til de øvrige beboere, finder vi de rigtige løsninger, hvor vi tilgodeser forskelligheder indenfor sprog, kultur, religiøsitet, alder, eventuelle handicaps, særlige interesser etc..

Hvis beboerne har ønsker til særlige indretninger eller justeringer af boligen lytter vi derfor åbent til disse. Det er naturligvis ikke alt, der kan lade sig gøre, men vi tænker: ”ja, lad os finde en løsning…” oftere end vi tænker: ”nej, det går ikke…”.

 

Tryghed
Vi ved fra vores dialog med beboerne, at et af de mest grundlæggende behov er oplevelsen af tryghed – både inde i og udenfor boligen.

I vores vedligehold og udvikling af ejendommene prioriterer vi derfor tryghed meget højt, blandt andet gennem dørtelefoner, velbelyste fællesarealer, jævnligt opsyn, nabohjælp og fokus på brandsikkerhed.

Velholdte og tidssvarende ejendomme – både inde og ude

De fleste af vores boliger er opført i perioden 1940 – 1970, og med det udgangspunkt arbejder vi systematisk på at holde ejendommene og lejlighederne i så opdateret, god og velholdt stand som muligt.

Vi har således detaljerede vedligeholdelsesplaner for hver ejendom, som vurderes og opdateres hvert år, og sørger for, at foreningens økonomi hele tiden understøtter disse planer – både ved at skaffe finansiering og ved at holde vores omkostninger på et fornuftigt niveau.

I foreningen har vi blikket rettet mod fremtiden…

Vi forholder os derfor aktivt til den udvikling, der sker i samfundet eksempelvis indenfor teknologi og materialer, så vores beboere kan få del i – og gavn af – den udvikling, der sker.

Vi uddanner også løbende vores ansatte og foreningens bestyrelse indenfor bygningsvedligehold, så de er klædt bedst muligt på til at tage vare på ejendommene – også på langt sigt.

Og – vi har også blikket rettet mod nutiden…

Så ud over det langsigtede vedligehold og moderniseringsarbejde på ejendommene sørger vi også for, at de i den nære hverdag fremstår pæne og tiltalende med eksempelvis velholdte fællesarealer og rene trappeopgange.

Vi gennemfører desuden jævnligt brugertilfredshedsundersøgelser, der giver os et godt indblik i de behov, der er blandt beboerne.

 

Ansvarlighed

For os er ansvarlighed ikke bare et par løsrevne ting man gør en gang imellem.

Vi ser det derimod som en grundlæggende måde at tænke og handle på – for at skabe så god en ramme som muligt både for vores beboere og for den omverden, vi er en del af.

Der er derfor en række konkrete og vigtige områder, hvor foreningen er meget opmærksom på at træffe beslutninger og gennemføre dem på en meget ansvarlig måde.

 

Økonomisk ansvarlighed

Forudsætningen for, at vi kan skabe nogle sikre og trygge økonomiske rammer for beboerne, er, at vi udviser økonomisk ansvarlighed.

Foreningen har derfor en sund økonomi, hvor vi blandt andet lægger vægt på, at budgetterne er realistiske, og at vi styrer økonomien på en fast og sikker måde. Regnskaber bliver udarbejdet helt efter gældende lovgivning – og revideret af en ekstern revisor for at sikre kvaliteten.

Vi har en fast styring af foreningens omkostninger og foretager en professionel tilbudsindhentning for de fleste af opgaverne, så vi eksempelvis får bedst mulig vedligeholdelse for færrest mulige penge.

Vi forvalter også vores likvider på en sikker måde – vores mål er at sikre foreningen et fornuftigt afkast og samtidig have lav risiko.

 

Social ansvarlighed

Efter vores opfattelse er et godt sted at bo et sted, hvor man både kan være sig selv, og hvor man samtidig er en del af et opmærksomt fællesskab.

Vi er derfor opmærksomme på, om nogle beboere har brug for lidt støtte eller hjælp i en periode, ligesom foreningens bestyrelse gerne bakker op om initiativer, der fremmer social ansvarlighed – det giver et endnu bedre sammenhold og naboskab.

 

Miljømæssig ansvarlighed

Vi ved godt, at vores trivsel er afhængig af et godt miljø – både inde og ude – og gør derfor meget for at værne om det i hverdagen.

På vores grønne områder bruger vi derfor ikke kemikalier, ligesom vi kun bruger miljø-godkendte rengøringsmidler i vores ejendomme og sorterer vores skrald.

Vi tager også god hånd om indeklimaet, blandt andet via mekanisk ventilation og en aktiv indsats for at reducere støjgener.

 

Energimæssig ansvarlighed

For at skabe en god sammenhæng til vores indsats på både det økonomiske og miljømæssige område er vi også meget opmærksomme på at reducere foreningens energiforbrug så meget som muligt.

Vores ejendomme er derfor alle energimærkede, ligesom vi foretager en løbende udskiftning af vores materialer og installationer til mere energibesparende typer.

Da en meget stor del af vores energiforbrug stammer fra varmeanlægget, sørger vi for optimal drift af dette – og undersøger samtidig mulighederne for i fremtiden at anvende grønne energikilder som eksempelvis solvarme.

Demokrati

For os betyder demokrati, at vi i har et fællesskab, hvor den enkelte beboer har en reel medbestemmelse og indflydelse på foreningens beslutninger og fremtid.

Hver afdeling har derfor sin egen lokale afdelingsbestyrelse, der i hverdagen er bindeleddet mellem beboerne og foreningens hovedbestyrelse.

Bestyrelsens rolle er således at være talerør for beboerne og varetage beboernes synspunkter og interesser på tværs af afdelingerne.

Vi synes også, at åbenhed, dialog og tillid er vigtige forudsætninger for et godt beboerdemokrati. Vi vil derfor have en høj grad af åbenhed og synlighed i både administrationen og i bestyrelsesarbejdet, ligesom vi vil have en aktiv dialog med beboerne – både når vi mødes i hverdagen og via debatmulighederne på foreningens hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

Byggeforeningen af 1933 | Valdemar Sejrsvej 13 | 4300 Holbæk | Telefon 5943 2022 | Fax 5944 8222